• Facebook Social Ikona
  • YouTube Ikona społeczna
  • Instagram
  • Twitter Ikona społeczna

Interdyscyplinarna

konferencja doktorantów i młodych naukowców "Wschodnie Forum Nauki"

Jesteśmy  zainteresowani Twoimi badaniami

2 października 2021

konferencja on-line / blok nauk humanistycznych i społecznych

 

Rada naukowa konferencji

01

Literaturoznawca, edytor

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL

Literaturoznawca, kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL. Autor prac interpretacyjnych z zakresu literatury współczesnej (m.in. Rekopisy i formy: badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytan). Edytor, wydawca listów Tadeusza Rózewicza, poezji Anny Kamienskiej, przekładów Józefa Czechowicza, dzieł ks. Stanisława Chołoniewskiego, Karola Wojtyły. Profesor wizytujacy Uniwersytetu Ottawy i Uniwersytetu Studiów Miedzynarodowych w Xi'anie.

dr Magdalena Kawęcka

Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL

Adiunkt w katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL. W latach 2001-2007 odbywała jednolite studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska dotyczyła zagadnienia Sposoby nominacji przezwisk w języku rosyjskim i polskim i przygotowana została pod kierunkiem naukowym prof. Olega Tyszczenki. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał: Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym. Zainteresowania naukowe dr Kawęckiej skupiaja się wokół nieoficjalnej antroponimii we współczesnym języku rosyjskim, systemu onomastycznego gwar terenów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego oraz międzykulturowej komunikacji w aspekcie badań opozycji „swój-obcy”.

02

językoznawca

Dr Mateusz Iwo Łukowski

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

03

agrofizyk, specjalista badawczo-techniczny

Pracuje jako specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych. Zainteresowany badaniami środowiska, a szczególnie zasobów wody znajdującej się w glebie – począwszy od obserwacji satelitarnych, poprzez analizę danych agrometeorologicznych aż po wykorzystanie pomiarów polowych. Współautor dwunastu wysoko punktowanych artykułów naukowych i monografii. Uczestnik licznych międzynarodowych konferencji i kursów wykorzystania danych satelitarnych. Wykonawca jedenastu grantów, w tym dwóch z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Kierownik dwóch grantów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Z zamiłowania wspinacz, cyklista, elektronik i „złota rączka”.

 

Ramowy plan konferencji

calendar-3774405_960_720.jpg

2 października 2021

8:00-8:30

Rejestracja uczestników konferencji na platformie

8:35 - 11:30

wystapienia / przerwa kawowa

11:45 - 13:30

wystapienia / przerwa obiadowa

13:30-14:00

obiad

14:10-16:15

wystapienia / II przerwa kawowa

16:15 - 16:30

II przerwa kawowa

16:30-19:00

wystapienia / zamkniecie konferencji

 

Informacje dla uczestników

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40

Dzięki swojej ofercie edukacyjnej oraz bliskiemu sasiedztwu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej chełmska ksiażnica stanowi doskonałe miejsce do odbywania naukowych obrad. Spotkanie odbędzie się w przestronnej, dobrze wyposażonej sali widowiskowej, której ukształtowanie pozwala na jak najpełniejsze uczestnictwo w proponowanym wydarzeniu. Zgodnie z założonym planem, przewidujemy przerwy kawowe i przerwę obiadowa. Sa to przestrzenie szczególne, majce służyć jak najlepszej integracji grona uczestników, ale również zawiazywaniu naukowych znajomości. Chcemy również, by Twoje dokonania mogły zostać opublikowane, dlatego proponujemy zamieszczenie artykułu w pokonferencyjnej monografii punktowanej (więcej o możliwościach zwiazanych z publikacja znajdziesz poniżej)